Denna policy gäller för alla besökare av Plantredo.com samt dess underdomäner. 

Plantredo arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig gärna uppdaterad om eventuella ändringar i denna integritetspolicy genom att regelbundet besöka vår hemsida.

Denna policy gäller endast Plantredos kunder och användare av våra onlinetjänster. Ansöker du om en tjänst på Plantredo gäller inte denna integritetspolicy. Policy för platssökande hittar du på ansökningsformuläret för respektive platsannons. På Plantredo värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar vilken slags information vi samlar in om dig, hur denna information används, vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter och hur vi delar dem. Den beskriver också vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande. 


Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter under avsnitt 2 nedan. När du använder eller registrerar dig på www.plantredo.com inklusive dess relaterade sidor såsom mobilapplikationer eller annars interagerar med oss, bekräftar du att du förstår att vi samlar in, sparar och behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du enkelt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

  1. Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

  1.1 Vad är en personuppgift?
  Med begreppet personuppgift avses all slags information som kan knytas till en identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer samt faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

  1.2 Vad menas med ”behandling av personuppgifter” enligt gällande regler?
  Med ”behandling” menas alla former av åtgärder som vidtas personuppgifter, oavsett om de utförs automatiserat eller inte. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning och radering.

  2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

  Från och med den 29/2-2023 är det svenska företaget Lådan AB, org. nr 559020-9747 med adress Stridsvagnsvägen 14 29139 Kristianstad, personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget hanterar via plantredo.com. Lådan AB har ingen sammankoppling med Plantredo.com's tidigare ägare, Lalaplants AB, utan vi driver nu Plantredo.com som en ren utbildningswebbplats istället för en ehandelsbutik. 

  Vid frågor rörande dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post till kundservice@plantredo.com.

  3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

  Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

  Plantredo kan eventuellt komma att använda och hantera dina uppgifter. Exempel på personuppgifter som hanteras är:

  Nyhetsbrev – datum för anmälan till nyhetsbrevet, epostadress och eventuellt för- och efternamn
  Kommentarer – du kan kommentera anonymt, de uppgifter som sparas är angivet tidsstämpel, namn, epostadress, kommentar, ip-adress och eventuell angiven url.
  Övrigt – Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.
  Eftersom personlig integritet är viktig, så kan du vara anonym i alla fallen ovan även om det kan begränsa webbplatsens funktionalitet. Plantredo samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

  Hur länge sparar vi uppgifterna
  Till dess att tjänsten har slutförts.

   4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


   4.1 Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
   Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarigt innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
   Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

   1. Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. Överföring av personuppgifter till berörda myndigheter görs endast för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3.3. Överföringen av personuppgifterna är i dessa fall nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande.

   När dina personuppgifter har överförts från oss till ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarigt enligt gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

   5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

   Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

   Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

   6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

   Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

   7. Vad har du för rättigheter som registrerad?

   7.1 Rätt till registerutdrag
   Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Ifall du vill få en djupare insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.
   Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

   7.2 Rätt att begära rättelse
   Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

   7.3 Rätt till radering
   Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

   • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;
   • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse;
   • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål;
   • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt;
   • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av; eller
   • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 16 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier). 

   Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

   Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

   7.4 Rätt till begränsning
   Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

   Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

   Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

   7.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
   I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål med insamlingen av dina personuppgifter har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

   7.6 Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
   Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mitt konto och Klubb Plantanista).

   Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

   7.7 Rätt att återkalla lämnat samtycke
   Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som insamling av hälsodata.

   7.8 Rätt till dataportabilitet
   Du har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

   8. Hur hanterar vi personnummer?

   Vi hanterar inte några personnummer annat än om de nämns i samband med kundservice. I sådant fall tas mejlkonversationen bort efter 90 dagar, 

   9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

   Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framsteg och utveckling av säkerhetssystem för e-handel. För att göra kortköp så säkra som möjligt skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.

   10. Vad är cookies och hur använder vi det?

   12.1 Allmänt om cookies
   En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Plantredo använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att sprida uppgifter till tredje part.
   Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max tolv (12) månader. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida (språk och valuta). Vi använder sessionscookies när du använder besöker våra produktsidor, produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i varukorgen.

   12.2 Cookies från tredje part
   Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

   För den bästa köpupplevelsen på plantredo.com rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

   Du kan även läsa om cookies på plantredo.com här.

   12.3 Kan du själv styra användningen av cookies?
   Ja, du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

   Du kan läsa mer om cookies generellt på Post- och Telestyrelsens webbsida.

   13. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

   Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

   Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
   Kontakta vår kundservice som hanterar de här ärendena: kundservice@plantredo.com.

   14. Ändringar av denna integritetspolicy

   Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på plantredo.com och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

   Integritetspolicyn uppdaterades senast 2024-02-29.   FÅ EN MASSA HÄRLIGA ERBJUDANDE OCH VÄXTTIPS HÄR!

   Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så kommer du få en massa härliga erbjudanden, växttips, skötselråd och de senaste nyheterna!

   Välmående växter

   Vi köper endast växter från noga utvalda odlare, så att vi kan leverera växter av högsta kvalitet till de bästa priserna.